„Przebudowa budynku sportowo-rekreacyjnego na stadionie w miejscowości Borowa” jest zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest polepszenie i zwiększenie dostępności  korzystania z ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego budynku sportowo-rekreacyjnego Koszt realizacji wyniósł 272.475,25 zł, w tym dofinansowanie z PROW w kwocie 139.455,00 zł. Zakres zadania obejmował renowacja dachu budynku, przebudowę wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji, chodniki i odboje, pochylnie dla niepełnosprawnych wraz z balustradą, obsianie zieleni, wyposażenie budynku w stół do bilardu i stół do tenisa stołowego. Przebudowany obiekt będzie miejscem spotkań wielopokoleniowych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych, będzie wykorzystywany przy organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych, a także jako zaplecze socjalno-sanitarne w trakcie odbywających się imprez plenerowych. Poprzez przebudowę budynku zwiększyła się jego estetyka i funkcjonalność, co  wpłynęło na zwiększenie liczby osób korzystających z budynku oraz pozostałych obiektów na przyległym terenie rekreacyjno-sportowym