Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego centrum wsi Borowa”  jest zrealizowane w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zakres wykonanych robót wchodziły roboty rozbiórkowe, budowa wiaty - stoiska wystawienniczego, budowa miejsc parkingowych dla samochodów, częściowe utwardzenie terenu w zakresie chodników i placów manewrowych, budowa fundamentów pod obiekty małej architektury, montaż obiektów małej architektury, urządzenie zieleni rekreacyjnej niskiej i średniej, oświetlenie terenu. Wykonany terem rekreacyjny jest ogólnodostępny dla mieszkańców gminy Borowa i osób przyjezdnych, w tym również dla osób w wieku powyżej 50 lat i osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 215 913,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 126 702,00 zł.