15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie związane z oddaniem inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg w centrum wsi Borowa. Na spotkanie przybyła Pani Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Fryderyk KapinosPoseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego.

Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski przedstawił informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji. Całkowity koszt wyniósł 1 224 044,34 zł, z czego 534 927 zł pozyskane było z Funduszu Dróg Samorządowych, 597 789 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a reszta kwoty – 91 328,34 zł to wkład własny Gminy Borowa. Długość przebudowanych dróg wyniosła 1 133 m.

Jak podkreślił Wójt, kwota wydatkowana w latach 2019-2021 na przebudowanie dróg wyniosła 4 636 251,89 zł przy wkładzie własnym Gminy – 1 548 980,89 zł. Wkład własny stanowił 33% ogółu tych wydatków.

"Przez blisko 30 lat mieszkańcy centrum Borowej mieli marzenia, aby ich drogi w większości tłuczniowe a nawet gruntowe były asfaltowe. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć że po latach starań życzenia stają się rzeczywistością." - stwierdził wójt.

Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wypowiadając się na temat zrealizowanej inwestycji, zauważyła że inwestycje drogowe to jeden z ważnych elementów poprawy jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa.

Przekazała również informacje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił otwarcie Funduszu Projektów Strategicznych, który będzie przyjmował wnioski, dające możliwość rozwoju każdej Gminy. Nadmieniła również że każda realizowana inwestycja wpływa na rozwój kraju oraz odbudowę gospodarki po kryzysie. Również nowa perspektywa finansowa Środków Unii Europejskiej - 770 miliardów złotych wynegocjowanych na inwestycje, poprawiające jakość życia mieszkańców, jakość środowiska, które będą wpływać na to aby w każdej miejscowości żyło się lepiej.

"Dzięki staraniom Pana Wójta, dzięki wsparciu Pana Posła mieszkańcy gminy Borowa mogą cieszyć się dzisiaj dobrej jakości infrastrukturą drogową. (…) Ja myślę że to jeszcze nie koniec, (…) bo przed nami kolejna lata ważnych inwestycji. " - powiedziała Pani Jarosińska-Jedynak.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos, który również wypowiedział się na temat zrealizowanej inwestycji oraz działań związanych z inwestowaniem w infrastrukturę. Poinformował o kolejnych dostępnych możliwościach na pozyskiwanie dofinansowań.

Na koniec spotkania Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o powiększeniu wydatków w budżecie państwa o kwotę 1 170 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona dla Gminy Borowa na zadanie pn. „Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej infrastruktury w gminie Borowa”.

Podsumowaniem całego spotkania symboliczne przecięcie wstęgi na zrealizowanej inwestycji.