Podkarpacki Oddział Regionalny Biuro Powiatowe ARiMR w Mielcu zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad uzyskania wsparcia w ramach działania 6.1 "Premie dla młodych rolników" oraz działania 6.3 "Restrukturyzacja małych gospodarstw".

 

Wójt Gminy Borowa zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w Urzędzie Gminy Borowa pok. Nr 19 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny:

  • do pobrania ze strony www.borowa.pl
  • w pok. Nr 19 (II piętro) Urzędu Gminy Borowa
  • u Sołtysów wsi
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski
  • Informację o ilości zwierząt w gospodarstwie w 2019 r.


Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.
Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

Wybory do Izb Rolniczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%. W związku z tym w komunikacie z 13 lutego 2018 roku Prezes KRUS ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2018 roku wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%).
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 roku polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W ten sposób zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 roku.