Nowele polskie były lekturą ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, zainaugurowanej w 2012 roku przez Parę Prezydencką. Prezydent RP Andrzej Duda, w specjalnym liście dotyczącym Narodowego Czytania 2019 napisał: "Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii."
W Gminie Borowa piękno polskich nowel odkrywaliśmy poprzez aktywne włączenie się samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, czytelników biblioteki i mieszkańców Gminy. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowej zostały odczytane dwie nowele: "Dym" Marii Konopnickiej oraz "Dobra Pani" Elizy Orzeszkowej.
Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego oraz doskonałą promocją wybitnych dzieł polskiej literatury.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy: „Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł”.

Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Za nami Dożynki Powiatu Mieleckiego. Naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Orłowie. Panie uczestniczyły w korowodzie dożynkowym oraz mszy św. dziękczynnej. Na stoisku było barwnie, widowiskowo, kulturalnie a przede wszystkim słodko. Dziękujemy KGW w Orłowie oraz Kapeli Borowiacy za reprezentowanie Gminy Borowa na tej jakże ważnej uroczystości powiatowej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od środy 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) do wtorku 3 września 2019 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

W dniu 24.08.2019 r.  w budynku Domu Wiejsko-Strażackiego odbyło się spotkanie w sprawie gazyfikacji miejscowości Orłów.
W spotkaniu wzięli udział: poseł na Sejm RP- Zbigniew Chmielowiec, Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski, Sekretarz Gminy Borowa - Robert Myjak, Przewodniczący Rady Gminy Borowa – Mieczysław Wiącek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Borowa - Piotr Drożdżowski, radny wsi Orłów - Stanisław Łach, sołtys wsi Orłów - Władysław Rucki, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. - Beata MazurZbigniew Knapik oraz zainteresowani mieszkańcy.
Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu „Koncepcja rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Orłów gmina Borowa” podkreślając, że warunkiem koniecznym realizacji projektu jest zawarcie umów o przyłączenie z przynajmniej 23 odbiorcami. Nie zabrakło też odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców.

Biorąc to pod uwagę warunek dotyczący liczby umów  prosimy o w miarę możliwości szybkie ich podpisanie i przekazanie do sołtysa (do 7 września 2019 r. włącznie).
Wzory umów można odebrać u sołtysa lub pobrać ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

W dniu 23 marca 1933r. Sejm uchwalił ustawę o "częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego", która znacząco zreformowała ówczesny podział administracyjny II Rzeczypospolitej. Jej celem było zlikwidowanie znaczących różnic w podstawowym podziale administracyjnym na terenach dawnych zaborów. W szczególności chodziło o tereny dawnej Galicji i Prus, gdzie dominowały gminy jednostkowe (jednowioskowe) w porównaniu z byłym zaborem rosyjskim, w którym istniały gminy zbiorowe (wielowioskowe). Na mocy tej ustawy, Minister Spraw Wewnętrznych, drogą rozporządzenia, z  dniem 1 sierpnia 1934r. z ponad 10 tys., gmin jednowioskowych z ww. zaborów utworzył niewiele ponad 1000 gmin zbiorowych, w tym naszą borowską gminę. Czas jaki upłynął od dnia powołania Gminy Borowa, minął pod znakiem wielu znaczących wydarzeń historycznych, tj. II wojny światowej, nastaniu okresu PRL-u i związanych z nim przemian ustrojowych. Wydarzenia te nie bez znaczenia odbiły się na 85 letniej historii samorządu naszej gminy, pełnej zmian i reform administracyjnych.
Do czasu powołania gminy zbiorowej, każda miejscowość tj.: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Schönanger (obecny Orłów) i Wola Pławska, była osobną gminą. Każda z nich posiadała organ uchwałodawczy tj. radę gminną, składającą się z 8-36 członków (ilość była uzależniona od  wielkości wioski) oraz organ uchwałodawczy tzw. Zwierzchność Gminną. Skład zwierzchności pochodził z wyborów dokonywanych przez radę gminną, a składali się na nią wójt (czasem nazywany przełożonym gminy) oraz co najmniej dwóch członków - tzw. przysięgłych. Kadencja rady gminnej i zwierzchności trwała 6 lat.
Z dniem 1 sierpnia 1934r. z mocy rozporządzenia przestały istnieć gminy jednostkowe. W ich miejsce powołano zbiorową Gminę Borowa. W jej skład wchodziły niemal wszystkie wioski obecnej Gminy Borowa. Wyjątek stanowiła miejscowość Łysakówek, która weszła w skład sąsiedniej gminy Czermin. Miejscowości składowe (dotychczasowe gminy jednostkowe) stawały się gromadami (sołectwami) i posiadały swoje organy przedstawicielskie tj. radę gromadzką z sołtysem i podsołtysem na czele. Wg nowej ustawy organem uchwałodawczym w gminie była Rada Gminy w liczbie 12 radnych. Skład rady był wybierany przez tzw. "kolegium gminy", na które składali się delegaci rad gromadzkich z sołtysami i podsołtysami wszystkich gromad. Organem wykonawczym w gminie był Zarząd Gminy w skład którego wchodził wójt, podwójci i 2-3 członków zarządu tzw. ławników. Skład zarządu wybierała rada gminy w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Gminy i Zarządu trwała 5 lat. Jednym z obowiązków wójta było prowadzenie posiedzeń rady gminy, bowiem nie było wówczas funkcji przewodniczącego rady. Pierwszym wójtem Gminy Borowa był Stanisław Miłoś z Górek, który pełnił swą funkcję do wybuchu II wojny światowej.