Wójt Gminy Borowa – Gminny Komisarz Spisowy działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w Gminie Borowa.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Borowa,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 2. Kandydat zostanie wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na rachmistrzów terenowych w teście po szkoleniu, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu na urządzeniu mobilnym.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie do 08.07.2020 r. na adres: Urząd Gminy Borowa, 39-305 Borowa 223 lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Borowa, w godzinach pracy Urzędu. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wywieszeniu wykazu przeznaczonej do oddania w użyczenie części lokalu nr 1, budynku usytuowanego na działce nr 512 położonej w Borowej, adres 39-305 Borowa 307, stanowiącego własność Gminy Borowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Borowej.

 

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 04 lutego 2020 roku do 04 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostało wywieszone ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 451/5 o pow. 0,22 ha położonej w miejscowości Sadkowa Góra.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pokój numer 21 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 175815521 wew. 14

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 04 lutego 2020 roku do 04 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostało wywieszone ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 685/3 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Pławo.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pokój numer 21 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu 175815521 wew. 14

Wójt Gminy Borowa  informuje, że w dniach od  15 stycznia 2020 roku do 06 lutego 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości własnej Gminy Borowa, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 875/1 o powierzchni 0,0113ha położonej w miejscowości Sadkowa Góra.