Wójt Gminy Borowa  informuje, że w dniach od 06 czerwca 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie na okres trzech lat pomieszczeń znajdujących się w budynku wiejsko-strażackim w Orłowie, Orłów 6A, 39-305 Borowa z przeznaczeniem na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Orłowie.
Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 21 w godzinach pracy urzędu.

Wykaz.

Wójt Gminy Borowa informuje, że w dniach od 27 marca 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowa zostanie wywieszony:

  1. Wykaz dotyczący przeznaczenia do najmu lokali użytkowych usytuowanych w budynku Domu Ludowego w Pławie wraz z wykazem dotyczącym przeznaczenia do dzierżawy części działki 984 położonej w miejscowości Pławo z przeznaczeniem naprowadzenie działalności oświatowo-opiekuńczo-wychowawczej.
  2. Wykaz dotyczący przeznaczenia części działki nr 759/1 położonej w Glinach Małych do dzierżawy na cele rolne.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowa pok. nr. 21 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu.

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera do projektu planowanego na dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii  – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Nabór prowadzony był w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) .
Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Borowa poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych  w nowy samochód.
Ofertę złożyła w terminie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu – Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pławskiej, 39-305 Borowa.
Pod względem wymogów formalnych, oferta spełniła wszystkie wymogi.
Komisja powołana do wyboru Partnera projektu zaproponowała na Partnera Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Pławskiej, woj. podkarpackie. Wójt Gminy Borowa propozycję zatwierdził.

 

Wójt Gminy Borowa, ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) .
Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Borowa poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.