15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spotkanie związane z oddaniem inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg w centrum wsi Borowa. Na spotkanie przybyła Pani Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Fryderyk KapinosPoseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego.

Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski przedstawił informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji. Całkowity koszt wyniósł 1 224 044,34 zł, z czego 534 927 zł pozyskane było z Funduszu Dróg Samorządowych, 597 789 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a reszta kwoty – 91 328,34 zł to wkład własny Gminy Borowa. Długość przebudowanych dróg wyniosła 1 133 m.

Jak podkreślił Wójt, kwota wydatkowana w latach 2019-2021 na przebudowanie dróg wyniosła 4 636 251,89 zł przy wkładzie własnym Gminy – 1 548 980,89 zł. Wkład własny stanowił 33% ogółu tych wydatków.

"Przez blisko 30 lat mieszkańcy centrum Borowej mieli marzenia, aby ich drogi w większości tłuczniowe a nawet gruntowe były asfaltowe. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć że po latach starań życzenia stają się rzeczywistością." - stwierdził wójt.

Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wypowiadając się na temat zrealizowanej inwestycji, zauważyła że inwestycje drogowe to jeden z ważnych elementów poprawy jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa.

Przekazała również informacje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił otwarcie Funduszu Projektów Strategicznych, który będzie przyjmował wnioski, dające możliwość rozwoju każdej Gminy. Nadmieniła również że każda realizowana inwestycja wpływa na rozwój kraju oraz odbudowę gospodarki po kryzysie. Również nowa perspektywa finansowa Środków Unii Europejskiej - 770 miliardów złotych wynegocjowanych na inwestycje, poprawiające jakość życia mieszkańców, jakość środowiska, które będą wpływać na to aby w każdej miejscowości żyło się lepiej.

"Dzięki staraniom Pana Wójta, dzięki wsparciu Pana Posła mieszkańcy gminy Borowa mogą cieszyć się dzisiaj dobrej jakości infrastrukturą drogową. (…) Ja myślę że to jeszcze nie koniec, (…) bo przed nami kolejna lata ważnych inwestycji. " - powiedziała Pani Jarosińska-Jedynak.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos, który również wypowiedział się na temat zrealizowanej inwestycji oraz działań związanych z inwestowaniem w infrastrukturę. Poinformował o kolejnych dostępnych możliwościach na pozyskiwanie dofinansowań.

Na koniec spotkania Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o powiększeniu wydatków w budżecie państwa o kwotę 1 170 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona dla Gminy Borowa na zadanie pn. „Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej infrastruktury w gminie Borowa”.

Podsumowaniem całego spotkania symboliczne przecięcie wstęgi na zrealizowanej inwestycji.

 

 Podpisanie umowy

W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację inwestycji polegającej na przebudowie 13 odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa.

W ramach przebudowy zostaną m.in. wykonane prace obejmujące:

  • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
  • wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem.

Łączna długość remontowanych odcinków dróg wynosi  2 720 m.
Koszt inwestycji brutto - 478 481,07 zł.
Termin zakończenia wraz z odbiorem końcowym - 13.08.2021 r.

 

Gmina Borowa otrzymała 450 000 zł (co stanowi 50% planowanych kosztów inwestycji) dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Borowej. Symboliczną promesę wręczył Wójtowi Gminy Borowa Stanisławowi Mieszkowskiemu - Poseł na Sejm RP  Fryderyk Kapinos.
Inwestycja obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20mx40m, budowę boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.

W dniu 2 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące najważniejsze inwestycję samorządowe zrealizowane w gminie Borowa w 2020 r. Omawiane inwestycje dotyczyły:

  • przebudowy dróg w centrum wsi Borowa – etap II, koszt realizacji inwestycji 3 333 210 zł, w tym dofinansowanie 1 993 376 zł

Enea Elektrownia Połaniec i Gmina Borowa podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Planowana instalacja o mocy do 2 MW może powstać na 2 ha gruntach należących do gminy Borowa.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE – był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018 r. List intencyjny stanowi wyraz woli podjęcia współpracy między Eneą Połaniec a Gminą Borowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej. Szczegóły oraz model współpracy uregulują odrębne umowy.

W Elektrowni Połaniec dzięki Zielonemu Blokowi o mocy 225 MW wytwarzamy energię elektryczną z OZE. Chcemy rozwijać zielone źródła energii, stąd kolejny projekt dotyczący fotowoltaiki. Podpisaliśmy już wcześniej listy intencyjne dotyczące fotowoltaiki z gminą Staszów, Osiek, a także z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”, teraz do tego grona dołącza gmina Borowa. Plany budowy elektrowni fotowoltaicznej przez Eneę Połaniec wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii – powiedział Jacek Kutz, wiceprezes Enei Elektrowni Połaniec.

Udało się rozpocząć proces, który może przynieść wiele dobrego dla mieszkańców naszej gminy. Włączając się w zielone projekty, oferujemy energetyce niewykorzystywane przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Dla Gminy Borowa inwestycja ta będzie dużym krokiem prorozwojowym, co bardzo nas cieszy – powiedział Stanisław Mieszkowski, Wójt Gminy Borowa.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne wpisują się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu zróżnicowania struktury wytwarzania i obniżenia emisyjności.

W dniu 13.07.2020 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem  Budowlanym  „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg:

  • dz. nr ewid. 222/1 w miejscowości Gliny Wielkie (185 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (305 m drogi asfaltowej),

oraz remoncie dróg:

  • dz. nr ewid. 1940 w miejscowości Borowa (255 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 402 w miejscowości Gliny Wielkie (105 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki (350 m drogi asfaltowej),
  • dz. nr ewid. 175 w miejscowości Surowa (155 m drogi asfaltowej).

na kwotę brutto w wysokości 190.069,45 zł.
Zadanie dotyczące przebudowy dróg w Glinach Wielkich i Górkach jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 72.000 zł oraz budżetu Gminy w kwocie 257,58 zł.
Zadania remontowe dróg w Borowej, Glinach Wielkich, Górkach i Surowej finansowane są ze środków funduszów sołeckich wymienionych sołectw w kwocie 81.469,83 zł oraz dofinansowane z budżetu Gminy w kwocie 36.599,63 zł.

Termin zakończenia realizacji wraz z odbiorem końcowym upływa z dniem 14.08.2020 r.